HÁZIREND

Az Ypsilon Étterem üzemeltetője a Házirendben foglaltak alapján, az előírt nyitva tartási időben biztosítani kívánja a vendégek kulturált étkezését, biztonságát, vagyonának védelmét, illetőleg az étterem berendezéseinek, felszereléseinek kellő megóvását.

A Házirendben írtak alkalmazása során étterem alatt értendő az étterem, annak terasza, kerthelyisége és az étteremhez tartozó valamennyi egyéb terület is, ideértve a mosdókat is.

 

Általános előírások

Az Ypsilon Étterem, éttermi vendéglátás céljából üzemel, az étteremben csak az ilyen helyen általánosan elfogadott tevékenységek, így a helyben vásárolt étel és ital fogyasztása folytathatók.

A Házirendben foglaltakat az Ypsilon Étterem valamennyi vendége köteles elfogadni és betartani. Az étterem vendége, az étterembe való belépéssel a Házirendben írtakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Házirendben foglaltak betartatását, illetve betartásának ellenőrzését az üzemeltető és az étterem munkatársai végzik.

A Házirendben foglaltak megsértése esetén az étterem munkatársai a vendég kiszolgálását megtagadhatják. Súlyosabb esetekben felszólíthatják az étterem elhagyására.

 

Az étterem igénybe vételének szabályai

Az étteremben tilos mindenfajta jogszabályba ütköző, vagy olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, amely sérti a kulturált együttélés alapvető elvárásait, sérti a közerkölcsöt, más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait. Az étteremben dolgozó személyzet indoklás nélkül megtagadhatja a kiszolgálást bármilyen betérő vendéggel szemben.

Alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az étterembe nem léphet be kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, vagy ittas személy. Az ilyen személyek kiszolgálása nem történik meg érkezéskor sem és abban az esetben sem, ha ez éttermünkben történik fogyasztás közben.
Az étteremben nem fogyasztható kábítószer, bódító hatású szer. Alkoholok, kábítószer vagy más hasonló szer árusítása, terjesztése tilos.
Az étteremben más helyen vásárolt étel vagy ital nem fogyasztható.

Tilos az étterembe piszkos, ápolatlan, másokat zavaró szagot árasztó ruházatban belépni.

Az étterembe háziállatot vagy bármely más állatot, ide nem értve a vakvezető vagy segítő kutyát, csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehet behozni, és csakis akkor, amennyiben az étteremben jelen levő más vendégeket a háziállat jelenléte nem zavarja.

Az étteremben a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata csak az arra kijelölt dohányzó helyen megengedett.

Tilos az étterem területén nyílt láng használata vagy bármely más tüzet okozó tevékenység folytatása.

Tilos az étterem területére szúró- és vágóeszköz, fegyver pirotechnikai eszköz, vagy egyéb, riadalom keltésére alkalmas eszköz bevitele, továbbá mindenfajta olyan dolog vagy eszköz bevitele, amely mások testi épségét veszélyeztethetik.

Az étteremben nem végezhető semmiféle, nem az éttermi vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenység, így különösen bármifajta üzleti tevékenység folytatása, reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenység folytatása, szórólap osztása, politikai vagy vallási tevékenység folytatása, kéregetés, szerencsejáték folytatása, szervezése, fénykép vagy videó készítése, erős zajjal járó tevékenység, továbbá bármely más, más vendég vagy vendégek zavarására alkalmas tevékenység folytatása.

Az étterem elvárja a vendégektől az étterem természeti környezetének, kertjének is a megóvását, egyúttal a környezettudatos jelenlétet, a természet védelmét.

 

Az étterem rendjének, tisztaságának megóvása

Az étterem valamennyi vendége köteles a rendet és a tisztaságot megóvni, a hulladékot az erre kijelölt szemét- vagy hulladéktárolóban elhelyezni.
A mosdókat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
A mosdókat a fogyasztó vendégek ingyenesen használhatják.

 

Felelősség

A vendég az éttermet, annak berendezési és felszerelési tárgyait saját felelősségre veheti igénybe.

Gyermekek az étterembe kísérő nélkül nem tartózkodhatnak. A gyermekek magatartásáért a kísérő tartozik felelősséggel, mint ahogy az étterem rendjének a gyermekek részéről történő betartásáért is a kísérő felel.

Az étterem területén található játszósarkot a gyermekek csak kísérő felügyelete mellett, a felnőtt kísérő felelősségére használhatják. A játszósarok használatából eredő károkért vagy balesetekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A vendégek az étterem területére az ilyen helyen szokásosan használt mértéket meghaladó vagyon-, és értéktárgyaikat saját felelősségükre hozhatják be.

A vendégek értéktárgyaiban bekövetkező bármilyen káresetért (lopás, rongálódás, elvesztés, stb.) üzemeltető nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár bizonyíthatóan üzemeltető gondatlan üzletvitelének eredménye.

Az elveszett tárgyakat a vendégek az étteremvezetőnél kereshetik. Az étteremben talált tárgyakat az üzemeltető legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. A talált tárgyakat a vendégek az étterem vezetőjének adhatják le.

Minden vendég köteles az étteremre, az étteremben kihelyezett tárgyakra, berendezésekre vigyázni, épségüket megőrizni, rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki az épületben, a kihelyezett tárgyakban, vagy az étterem berendezéseiben, felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles az okozott kárt az étterem üzemeltetője részére megtéríteni. Az étterem egész területén mindenki csak saját felelősségére használhat minden eszközt és berendezést.

A házirend ismeretének és betartásának hiányából, az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, vagy egyéb, a vendég, illetve a gyermek gondatlanságából eredő kárért, sérelemért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Ypsilon Étterem nem vállal felelősséget a vendéget ért, másik vendég által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésért.

A TigTek Kft. által üzemeltetett étteremben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információkért kérjük keresse az étteremben az üzletvezetőt.

 

Rendkívüli helyzetek

Az étteremben elsősegély doboz áll rendelkezésre, a vendég sérülés, rosszullét, vagy más egyéb egészségügyi panasz esetén bármely munkatárshoz vagy az étterem üzletvezetőjéhöz fordulhat.

Tűzriadó, bombariadó, vagy bármely más rendkívüli esemény esetén a vendég köteles az étterem munkatársainak, vagy az étterem üzletvezetőjének az utasításait követni mindaddig, amíg a hivatalos szervek (rendőrség, mentők, tűzoltók, stb.) a helyszínre nem érkeznek.

 

Panaszok kezelése

A Házirend egy étteremben, bárki számára hozzáférhető módon közzétételre kerül, annak egy példányát az étterem üzletvezetőjétől bárki elkérheti.

Az étterem vendégei az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételt, panaszt tehetnek személyesen és csak is személyesen a helyszínen, a Vásárlók könyvbe leírva, ha előtte az étterem üzletvezetőjével nem sikerült a panaszt orvosolni. Utólagos panasztétel orvoslására nincs lehetőség.

 

Az étterem vendégei az étterem szolgáltatásaival, üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseikkel, kifogásaikkal, panaszaikkal az étterem üzletvezetőjét, vagy az étterem üzemeltetőjét, a TigTek Kft.-t az alábbi elérhetőségeken kereshetik meg:

cégnév: TigTek Kft.
székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly utca 4.;
cégjegyzékszáma: 08-09-036004
adószáma: 32334221-2-08
statisztikai számjele: 32334221-5610-113-08
képviseletében eljáró ügyvezető: Lehota István Tibor
telefonszáma: 0670 703 9740
e-mail: info@ycafe.hu

Étterem neve: Ypsilon Étterem
Étterem címe, telephely: 1143 Budapest, Stefánia út 1.
Étterem telefonszáma: 06 1 468 3357

Facebook:
https://www.facebook.com/cafeypsilon/